card

2021 work report

We are planning to build an another hatchery with more capacity, fixing access roads for locals and tourists, planting trees and shrubs within the basin to maintain health river flow, holding educational programms for locals.

“ХАМГААЛАЛ НЭГДҮГЭЭРТ”

Цаашдаа бид төлөвлөсний дагуу Чулуут голын сав  газрын 12 зүйл уугуул загаснуудыг .төрөл зүйл тус бүрийн сургийн бүтэц, тархалт, тоо хэмжээг нь нарийвчилсан судална. Судалгааныхаа үр дүнд үндэслэн агнуурын болон жараахайн төрөл зүйлүүдийн хоорондын зохист харьцаа, тоо хэмжээг тооцсоны үндсэн дээр зориудын аргаар үржүүлж-сэргээн нутагшуулахаар төлөвлөж байна.

Хүсэлт илгээх