card

2019 work report

As a result of first year breeding programm, 24,500 grayling fingerlings with body length of 2-2.5 cm and 197,500 lenok trout fingerlings 2,5-3 cm long were bred and reintroduced. Organized locals into groups where we can closely work with protecting and monitoring the basin.

Агнуурын төрөл зүйлийн загаснуудын байгалийн нөөцийг арвижуулах, улмаар байгалийн жамаар нөхөн үржих нөхцөлийг хангах шалгарсан арга зүй бол шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаанд тулгуурлан хамгаалах ба зориудын аргаар үржүүлэх юм.

Бид Чулуут голын сав газарт тархсан 12 төрөл зүйлийн уугуул загаснуудыг хамгаалахаас гадна сүргийн бүтэц, тархалтыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаа тооцоо дээр үндэслэн, бүс нутгийн хэмжээнд устаж, ховордож буй загас болон агнуурын төрөл зүйлийн загаснууд болох зэвэг, хадран, гутаарь, тул, хилэм, варлан зэрэг загаснуудыг зориудын аргаар өсгөх замаар сав газрын загасны нөөцийг боломжит хэвийн хэмжээнд хүргэхээр  төсөл хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Энэхүү төсөл маань 2019-2030 оны хооронд амжилттай хэрэгжсэнээр Чулуут голын савын хэмжээнд хүрээлэн орчин ба усан орчин хамгаалагдахаас гадна загасны амьдрах усан орчин өнөөгийн байдлаас илүүтэй сэргэн сайжирч, агнуурын болон жараахайн төрөл зүйлийн загасны нөөц баялаг нэмэгдэж, байгалийн жамаараа нөхөн үржих популяци чадвар сэргэх юм.

Цаашдаа бид төлөвлөсний дагуу Чулуут голын сав  газрын 12 зүйл уугуул загаснуудыг .төрөл зүйл тус бүрийн сургийн бүтэц, тархалт, тоо хэмжээг нь нарийвчилсан судална. Судалгааныхаа үр дүнд үндэслэн агнуурын болон жараахайн төрөл зүйлүүдийн хоорондын зохист харьцаа, тоо хэмжээг тооцсоны үндсэн дээр зориудын аргаар үржүүлж-сэргээн нутагшуулахаар төлөвлөж байна.

Хүсэлт илгээх